Example Domain

0
62


Mình có một category chứa khá nhiều bài viết, giờ muốn đổi tên và cả slug của cái category đó thì làm thế nào để không bị 404 và ảnh hướng đến seo?
Ví dụ example.com/category/ten-category-cu đổi thành example.com/category/ten-category-new

Example Domain

This domain is established to be used for illustrative examples in documents. You may use this domain in examples without prior coordination or asking for permission.


Source

LEAVE A REPLY